Polityka prywatności

Niniejszy dokument opisuje zasady przetwarzania danych osobowych w spółce Libre Group oraz w spółkach z nią powiązanych, w tym zawiera informacje dotyczące posługiwania się plikami cookie.

W sprawach związanych z ochroną danych osobowych w Libre Group można kontaktować się z Adrianem Kosmaczewskim osobą odpowiedzialną w naszej spółce za ochronę danych drogą elektroniczną pod adresem e-mail: [email protected] lub pocztą tradycyjną, pisząc na adres: 02-972 Warszawa, ul. Sarmacka 17 lok. 87.

1. Gromadzenie i wykorzystywanie danych osobowych

1.1. Kto jest administratorem moich danych osobowych?

Właściwy administrator danych to podmiot, który realizuje określone cele przetwarzania danych. W zależności od tego, w jakich celach Twoje dane osobowe są przetwarzane w relacjach z Libre Group, właściwym administratorem danych będzie określona spółka powiązana z Libre Group.

1.2. Jak mogę się skontaktować z administratorem danych?

Pełne nazwy i adresy siedziby spółki: Libre Group sp z o.o. sp. k. 02-972 Warszawa, ul. Sarmacka 17 lok. 87.
Można się z nami skontaktować w poniższy sposób:
Telefon: +48 536 090 513
E-mail: [email protected]
Adres: 02-972 Warszawa, ul. Sarmacka 17 lok. 87

1.3. W jakich celach i na jakich podstawach moje dane osobowe są przetwarzane?

O wszystkich celach przetwarzania danych zbieranych w konkretnym przypadku i o właściwych podstawach prawnych, informujemy Państwa zawsze podczas ich zbierania np. w umowach, które z Państwem zawieramy, ogłoszeniach o pracę, czy przy formularzach zapytania o ofertę.

Co do zasady, wykorzystujemy dane w następujących celach i w oparciu o następujące podstawy prawne:

 • W przypadku użytkowników naszych stron internetowych:
  • dla celów statystyki korzystania z poszczególnych funkcjonalności strony internetowej, ułatwienia korzystania z serwisu oraz zapewnienie bezpieczeństwa informatycznego - w tych celach przetwarzamy dane osobowe dotyczące Twojej aktywności na stronie internetowej (np. odwiedzane strony i poszczególnych podstron, jak długo trwała wizyta na stronie, dane dotyczące historii wyszukiwania, adresu IP, lokalizacji, ID urządzenia oraz dane dotyczące przeglądarki oraz systemu operacyjnego) – podstawą przetwarzania danych osobowych jest udzielona przez Ciebie zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), wyrażona poprzez ustawienia przeglądarki w zakresie używania plików cookie,
  • w celu analizowania zachowań na stronie internetowej (profilowania) w celu realizacji własnych działań marketingowych, tj. zapewnienia Ci spersonalizowanych reklam i komunikatów na stronie internetowej (tzn. aby reklamy oraz komunikaty na stronie internetowej były dopasowane do Twoich zainteresowań i preferencji) – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest udzielona przez Ciebie zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), wyrażona poprzez ustawienia w zakresie używania plików cookie,
  • w celu udzielania odpowiedzi na zapytania dotyczące konkretnej inwestycji lub mieszkania – podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda potencjalnego klienta (zamówienie oferty; art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
  • przekazywanie ofert dotyczących spółek powiązanych z Libre Group - podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda na otrzymanie takich ofert w formie elektronicznej lub telefonicznej (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
  • w celu przesyłania naszego newsletteru – biuletynu informacyjnego. Mogą to być w szczególności informacje o nowościach, postępach prac budowlanych, oferty promocyjne lub inne informacje handlowe - podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest udzielona przez Ciebie zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
 • W przypadku realizacji zawartych umów, dotyczących nabycia nieruchomości, najmu, obsługi umowy najmu lokalu, dostawy produktów/usług dla nas:
  • konieczność realizacji umowy lub konieczność przetwarzania danych osobowych przed jej zawarciem, na Państwa żądanie (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), a także realizacja obowiązków wynikających z przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) w zakresie: podatków, archiwizacji dokumentacji, prawa budowlanego (w przypadku nieruchomości), jak też prawnie uzasadnione interesy spółek powiązanych z Libre Group (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), rozumiane jako dochodzenie, obrona lub ustalenie roszczeń, dochodzenie zaległych należności, bieżące kontakty w sprawie umowy, wyjaśnianie ewentualnych sporów, utrzymanie relacji biznesowych, właściwa identyfikacja osób kontaktowych lub reprezentantów naszych klientów, kontrahentów, ich pracowników lub współpracowników,
 • Rekrutacja – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest:
  • w przypadku, gdy preferowaną formą zatrudnienia jest umowa o pracę – realizacja obowiązków wynikających z przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO oraz ewentualnie art. 9 ust. 2 lit. b RODO), zgoda osoby, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz ewentualnie art. 9 ust. 2 lit. a RODO) oraz prawnie uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), rozumiany jako weryfikacja kwalifikacji iumiejętności kandydatów do pracy w celu wybrania odpowiedniej osoby na stanowisko, na które jest prowadzona rekrutacja,
  • w przypadku, gdy preferowaną formą zatrudnienia jest umowa cywilnoprawna - art. 6 ust. 1 lit. b RODO, tj. konieczność realizacji umowy lub konieczność przetwarzania danych osobowych przed jej zawarciem, na Państwa żądanie, zgoda osoby, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz ewentualnie art. 9 ust. 2 lit. a RODO) oraz prawnie uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), rozumiany jako weryfikacja kwalifikacji iumiejętności kandydatów do pracy w celu wybrania odpowiedniej osoby na stanowisko, na które jest prowadzona rekrutacja,
  • zatrudnienie, czyli realizacja umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) i wykonanie obowiązków ciążących na spółce Libre Group wynikających z przepisów prawa (dot. prawa pracy, ubezpieczeń, podatków, archiwizacji dokumentacji pracowniczej; art. 6 ust. 1 lit c RODO i art. 9 ust. 2 lit b RODO), jak również prawnie uzasadnione interesy (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), rozumiane jako umożliwienie w spółce Libre Group i poza spółką kontaktów w sprawach służbowych z właściwą osobą (gdy jest to niezbędne do prawidłowego wykonania powierzanych zadań),
  • współpraca w oparciu o umowę inną niż umowa o pracę (np. w oparciu o umowę o dzieło, umowę zlecenia):
   • konieczność realizacji umowy lub konieczność przetwarzania danych osobowych przed jej zawarciem, na Państwa żądanie (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
   • realizacja obowiązków wynikających z przepisów prawa w zakresie: ubezpieczeń, podatków, archiwizacji dokumentacji (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
   • prawnie uzasadnione interesy (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), rozumiane jako umożliwienie w spółce i poza spółką Libre Group sp. z o.o. sp. k. kontaktów w sprawach służbowych z właściwą osobą (gdy jest to niezbędne do prawidłowego wykonania powierzanych zadań),
   • bieżące kontakty z reprezentantami, osobami kontaktowymi wytypowanymi do kontaktu lub osobami, które same się z nami kontaktują – podstawą przetwarzania danych osobowych są prawnie uzasadnione interesy Libre Group (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) rozumiane jako przyjęcie zapytania do realizacji i udzielenie na nie odpowiedzi, a także prowadzenie bieżącego kontaktu,
 • Monitoring wizyjny terenu budowy lub terenu zakładu pracy – podstawą przetwarzania danych osobowych są prawnie uzasadnione interesy Libre Group (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) rozumiane jako ochrona osób i mienia znajdujących się na terenie budowy lub zakładu pracy, zapobieganie nadużyciom lub nieprawidłowościom na terenie budowy/zakładu pracy.

1.4. Źródło danych

Zazwyczaj źródłem danych są Państwo, czyli sama osoba, której dane dotyczą.

Jeżeli są Państwo pracownikiem, współpracownikiem lub reprezentantem naszego kontrahenta (np. dostawcy usług wykończeniowych, budowlanych, stroną umowy najmu), bądź reprezentantem naszego klienta i współpracują Państwo z nami w jego imieniu to możliwe jest, że otrzymamy Państwa dane kontaktowe odpowiednio od tego kontrahenta lub klienta w związku z wyznaczeniem przez niego osób reprezentujących lub kontaktujących się z nami w jego imieniu.

Państwa dane otrzymujemy również od podmiotów trzecich, takich jak:

 • portale nieruchomościowe (np. www.rynekpierwotny.pl, www.gratka.pl, www.otodom.pl),
 • firmy prowadzące w imieniu spółki kampanie marketingowe,
 • osoby fizyczne w związku z programem poleceń.

1.5. Wymóg lub dobrowolność podania danych

Podawane nam dane osobowe przekazywane są dobrowolnie, jednak w określonych sytuacjach ich podanie może być wymogiem ustawowym lub umownym, a w konsekwencji ich niepodanie uniemożliwi odpowiednio realizację obowiązku wynikającego przepisu prawa lub nawiązanie i prawidłową realizację umowy.

1.6. Odbiorcy danych

Spółka Libre Group i spółki z nią powiązane ujawniają dane osobowe wyłącznie upoważnionym pracownikom i współpracownikom oraz następującym kategoriom odbiorców:

 • organom uprawnionym na podstawie odpowiednich przepisów prawa (np. organom kontrolującym, komornikom, Policji),
 • podmiotom uprawnionym, gdy jest to niezbędne do prawidłowego wykonania umowy (np. udostępnienie danych do banku w związku z dokonywanymi przelewami w celu rozliczeń, udostępnienie danych do kancelarii notarialnej podczas zawierania umowy nabycia nieruchomości w formie aktu notarialnego),
 • podmiotom uprawnionym, gdy jest to niezbędne do prawidłowej realizacji postępowań (np. ujawnienie danych pełnomocnikom lub w sądzie w przypadku obrony lub dochodzenia roszczeń na drodze sądowej),
 • podmiotom uprawnionym na podstawie zawartych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych, czyli dostawcom usług upoważnionym przez nas do dostępu do danych osobowych w zakresie niezbędnym do wykonania zleconej usługi (np. usługi wsparcia związane z utrzymaniem infrastruktury lub systemów IT, utrzymania stron internetowych, usuwania usterek ujawniających się na nieruchomościach).

Nasi dostawcy mają siedzibę głównie w Polsce i w innych krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG). W związku z korzystaniem z usługi Google Analytics dane osobowe są przekazywane poza terytorium EOG (do Stanów Zjednoczonych Ameryki). W związku z przekazaniem Twoich danych poza terytorium EOG nasi dostawcy są zobowiązani do zagwarantowania odpowiedniego stopnia ochrony danych osobowych. Gwarancje te wynikają w szczególności ze zobowiązania do stosowania standardowych klauzul umownych przyjętych przez Komisję (UE).

1.7. Jak długo przechowujemy dane osobowe?

Dane osobowe przechowujemy tylko tak długo, póki mamy cel ich bieżącego wykorzystania lub ich archiwizacji.

Co do zasady, okresy przechowywania danych ustalamy w oparciu o następujące kryteria:

 • w przypadku przetwarzania danych w oparciu o wyrażoną zgodę (np. na otrzymywanie ofert marketingowych, przeprowadzenie procesów rekrutacyjnych) – do czasu wycofania zgody,
 • w przypadku przetwarzania danych w oparciu o nawiązane z nami relacje umowne – do czasu ustania okresów przedawnienia, o których mowa w przepisach prawa, właściwych dla danego typu roszczenia, na podstawie których Państwo lub my moglibyśmy mieć prawo do wystąpienia z roszczeniem,
 • w przypadku przetwarzania danych w celu wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa – dane przechowujemy tak długo, jak zobowiązuje nas do tego prawo.

2. Prawa osób, których dane są przetwarzane

W związku z tym, że przetwarzamy Państwa dane osobowe, mają Państwo prawo do:

 • żądania dostępu do swoich danych osobowych oraz uzyskania informacji o przetwarzaniu przez nas Państwa danych osobowych,
 • sprostowania danych osobowych lub ich uzupełnienia,
 • żądania usunięcia Państwa danych osobowych,
 • żądania ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych,
 • otrzymania swoich danych w ustrukturyzowanym powszechnie używanym formacie - na Państwa żądanie prześlemy takie dane bezpośrednio innemu administratorowi danych,
 • wniesienia sprzeciwu z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją, gdy przetwarzamy Państwa dane osobowe na podstawie prawnie uzasadnionego interesu; taki sprzeciw mogą wnieść Państwo w każdym czasie,
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych w celu marketingu bezpośredniego; taki sprzeciw mogą wnieść Państwo w dowolnym momencie,
 • w sytuacji, gdy przetwarzamy Państwa dane osobowe na podstawie zgody, mają Państwo prawo wycofać taką zgodę w dowolnym momencie; wycofanie takiej zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem,
 • mają także Państwo prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO.

3. Polityka Cookie

3.1. Czym są pliki cookie?

Kiedy wchodzisz na naszą stronę internetową informujemy Cię, że korzystamy na niej z plików cookie i innych technologii (w tym śledzących lub profilujących), aby strona ta poprawnie działała, żeby personalizować treści i reklamy, które Ci wyświetlamy oraz by analizować statystyki odwiedzin. Możesz wyrazić zgodę na korzystanie przez nas ze wszystkich powyższych plików cookie albo dostosować ustawienia plików cookie do własnych preferencji, klikając na banerze, który wyświetli Ci się przy pierwszej wizycie na naszej stronie internetowej, przycisk „Ustawienia plików cookie”. Udzielone zgody możesz w każdym momencie cofnąć, wywołując ponownie baner do zarządzania plików cookie poprzez kliknięcie przycisku „Ustawienia plików cookie”, znajdującego się w stopce naszej strony internetowej.

Plik „cookie” to niewielki plik tekstowy, który witryna internetowa wysyła do komputera odwiedzającego lub innego urządzenia połączonego z Internetem (np. smartfona), który jest następnie otwierany przy następnych wejściach na stronę, aby zidentyfikować przeglądarkę użytkownika, bądź aby zapisać informacje lub ustawienia w przeglądarce internetowej.

Plik cookie zwykle zawiera nazwę domeny, z której został wysłany, „żywotność” pliku cookie oraz losowo wygenerowany unikatowy identyfikator.

3.2. Cele wykorzystywania plików cookie

Pliki cookie mogą mieć różne funkcje. W naszym serwisie wykorzystujemy pliki cookie do następujących celów:

 • dostosowania zawartości naszego serwisu do Twoich preferencji oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych, w szczególności rozpoznania urządzenia użytkownika i odpowiedniego wyświetlenia strony internetowej, dostosowanej do jego indywidualnych potrzeb; to oznacza, że możemy Ciebie zapamiętać w przypadku powtórnej wizyty na naszej stronie oraz dokonać personalizacji witryny zgodnie z Twoimi preferencjami. W tej sytuacji z plikiem cookie mogą zostać powiązane pewne informacje o Tobie, które mogą stanowić dane osobowe,
 • tworzenia statystyk, które stanowią podstawę do analizy, w jaki sposób użytkownicy korzystają ze stron internetowych,
 • budowanie profilu użytkownika w oparciu o jego decyzje i aktywność i wyświetlanie reklam w oparciu o ten profil lub wysyłanie informacji marketingowych w oparciu o ten profil,
 • analizowania statusu anonimowego użytkownika poprzez porównywanie jego adresu email/IP/innych danych podanego przy np. wypełnianiu formularza z wcześniej wykorzystywanym adresem e-mail osób, które dokonywały wypełnienia formularza w celu mierzenia efektywności reklamy (poprzez sprawdzenie czy jest to klient nowy czy powracający),
 • targetowania użytkowników, czyli ich selekcji przez Libre Group w celu określenia docelowej grupy odbiorczej, która w największym stopniu jest zainteresowana reklamą danej inwestycji, mieszkania, wydarzenia, etc.,
 • retargetowania użytkowników, czyli emisji reklamy Libre Group tylko tym użytkownikom, którzy odwiedzili wcześniej stronę docelową (nasz serwis),
 • tworzenia profili look alike, czyli poszukiwania użytkowników podobnych do naszej grupy użytkowników poprzez wykorzystanie informacji i wiedzy o nich z zastosowaniem odpowiednich algorytmów, aby znaleźć ich „bliźniaków”, tj. poszukać takich użytkowników, którzy są najbardziej do nich podobni pod względem zainteresowań, zachowań, intencji (w oparciu o zintegrowane dane z innych kampanii),
 • analizowania / raportowania efektywności kampanii reklamowych oraz do analizowania przy wykorzystaniu innych danych.

3.3. Google Analytics

Jeśli przy pierwszym wejściu na naszą stronę internetową zaakceptujesz stosowanie przez nas wydajnościowych plików cookie, na naszej stronie internetowej przy pomocy plików cookie Google Analytics, usługi służącej do analizy stron internetowych, zostaną zapisane informacje o Twoich odwiedzinach w tej witrynie. Informacje te są przesyłane na serwer Google w Stanach Zjednoczonych i tam przechowywane. Uruchomiliśmy na naszej stronie internetowej opcję anonimizacji adresów IP. Twój adres zostanie skrócony przez Google na poziomie państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa-sygnatariusza na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego. W naszym imieniu Google użyje ww. informacji do analizy korzystania z witryny, kompilacji raportów aktywności w witrynie i wykonywania dalszych usług na rzecz operatora witryny w związku z korzystaniem z witryny i Internetu. Adres IP wysłany z Twojej przeglądarki w ramach usługi Google Analytics nie będzie łączony z innymi danymi posiadanymi przez Google. Jeśli zmienisz zdanie i nie będziesz chciał, aby pliki cookie były w dalszym ciągu zapisywane, wystarczy dokonać zmiany odpowiednich ustawień klikając przycisk „Ustawienia plików cookie”, który znajduje się w stopce naszej strony internetowej lub wskutek usunięcia plików cookies za pośrednictwem ustawień swojej przeglądarki internetowej (szczegóły niżej).

3.4. Inne technologie

Na naszym serwisie możemy wykorzystywać także inne technologie, w tym sygnalizatory sieciowe (web beacons) i JavaScript, które w niektórych przypadkach współpracują wraz z plikami cookie i innymi środkami z naszą witryną, aby umożliwić identyfikację Twojego urządzenia. Te inne technologie pozwalają uaktywnić określone funkcje na naszej stronie. Możemy także korzystać z określonych technologii w celu określenia czy wiadomość e-mail, którą Ci wysłaliśmy została otwarta lub czy link w niej umieszczony został przez Ciebie kliknięty.

3.5. Dane o przeglądarce i IP

Informacje o:

 • przeglądarce użytkownika,
 • adresie IP

podlegają zapisowi w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania serwisem oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych. Dane te nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi witrynę i wykorzystywane jedynie dla celów administrowania serwerem.

3.6. Rodzaje plików cookie

Informujemy, że w ramach naszego serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookie:

 • session cookies, czyli pliki tymczasowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia przeglądarki internetowej,
 • persistent cookies, czyli pliki, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookie lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika. W ramach naszego serwisu – ze względu na cel zastosowania - stosowane są następujące typy plików cookie:
  • Niezbędne pliki cookie - te pliki cookie są niezbędne dla funkcjonowania strony internetowej i nie mogą być przez nas wyłączone. Są one zazwyczaj ustawiane tylko w odpowiedzi na działania podejmowane przez użytkownika, które sprowadzają się do zapytania o usługi, takie jak ustawienie preferencji prywatności lub wypełnianie formularzy. Te pliki cookie nie przechowują żadnych danych osobowych.
  • Pliki cookie wydajności - to te, które umożliwiają nam zliczanie wizyt i źródeł ruchu, dzięki czemu możemy mierzyć i poprawiać wydajność naszej witryny. Pomagają one ustalić, które strony są najbardziej i najmniej popularne i zobaczyć, jak odwiedzający poruszają się po stronie. Jeśli użytkownik nie zezwoli na stosowanie tych plików cookie, nie będziemy wiedzieć, kiedy odwiedził naszą stronę internetową.
  • Pliki cookie związane z reklamami i ich odbiorcami są używane do tworzenia profili lub personalizacji treści. Te pliki cookie mogą być ustawiane przez naszych partnerów reklamowych za pośrednictwem naszej strony internetowej. Mogą one być wykorzystywane przez te firmy do budowania profilu zainteresowań użytkownika i wyświetlania odpowiednich reklam na innych stronach. Jeśli użytkownik nie zezwoli na stosowanie tych plików cookie, będą mu wyświetlane mniej spersonalizowane reklamy.

3.7. Ustawienia i usuwanie plików cookie

Możesz w każdym czasie dokonać zmiany ustawień dotyczących plików cookie i innych technologii śledzenia, wybranych przy pierwszej wizycie na stronie internetowej, za pomocą banera zgody, który wywołasz, klikając przycisk „Ustawienia plików cookie” znajdujący się w stopce naszej strony internetowej. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookie dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej.

4. Portale społecznościowe

Prowadzimy stronę profilową na Facebooku (https://www.facebook.com/Libre-Group-106883321217590) co może wiązać się z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych, gdy odwiedzasz wskazany profil, strony i kanały, bądź wchodzisz w interakcje z tym profilem, stronami i kanałami (polubienia, subskrypcje, komentarze, przesyłane wiadomości). Jeżeli odwiedzasz nasz profil społecznościowy na Facebooku gromadzone są dane dotyczące Twojej aktywności na tym profilu, w tym polubień, przesyłanych nam wiadomości, treści komentarzy i postów zamieszczanych na tym profilu. Pamiętaj, że jako użytkownicy portalu społecznościowego i Ty i my jesteśmy związani także polityką prywatności i regulaminami zaakceptowanymi w ramach tego portalu społecznościowego. Dane związane z Twoją aktywnością w ramach prowadzonych przez nas profili na portalach społecznościowych będą przechowywane, dopóki ich nie usuniesz albo nie zostaną usunięte przez nas albo właściciela danego portalu społecznościowego. Pamiętaj, że jako użytkownik każdego z portali społecznościowych, gdzie mamy swój profil, możesz także zarządzać swoim kontem i zamieszczanymi treściami zgodnie z regulacjami tego portalu społecznościowego. Podanie danych jest dobrowolne, ale może być niezbędne dla świadczenia określonej usługi oferowanej przez Libre Group.

5. Zmiany dotyczące polityki prywatności

Na obszar ochrony danych osobowych może mieć wpływ wiele uregulowań prawnych. O wszelkich zmianach w ustawodawstwie mających wpływ na przetwarzanie i ochronę danych osobowych w naszych serwisach poinformujemy Państwa bezzwłocznie na stronach właściwych serwisów.